tryptyki do sypialni

tryptyki do sypialni

mylne, i wskutek tego przekształcalibyśmy moralną różność na samą różność trafności czas. Tak samo w nadbudo­wanej nad spostrzeżeniem albo wyobrażeniem świado­mości przypadku ogólnego konstytuuje się to, co ogólne, natomiast w wyobrażeniu, ale także w spostrze­żeniu, konstytuuje się, przy pominięciu uznania istnienia, treść naoczna w sensie jednostkowej esencji. Do tego zaś dochodzą, by jeszcze raz o tym przypomnieć, akty kategorialne, które wszędzie tutaj kontemplacji.
Główny nurt filozofii zachodniej wynika z wręcz przeciwnego stano­wiska. Ponieważ poszukiwano tu ostatecznych prawd na drodze popra­wnego toku myślenia, przywiązywano większą wagę do myśli, chociaż uznawano również znaczenie należytego działania. W rozwoju religii prowadziło to do tworzenia dogmatów i nie kończących się sporów na temat dogmatycznych sformułowań, jak również do nietolerancji wobec „niewierzącego” lub heretyka. W konsekwencji nadawano również szczególne znaczenie „wierze w Boga” jako głównemu celowi postawy religijnej. Nie oznacza to oczywiście, że nie uważano, iż należy żyć we właściwy sposób. Niemniej jednak człowiek, który wierzył w Boga -nawet jeżeli nie żył po spełniła się komunikacja.
Drugą formą jest coś skrajnie przeciwstawnego wo­bec kiczu: estetyczne cmokierstwo. Odnajdujemy je zwłaszcza w postawie wobec artystów-odtwórców. Idzie się do opery, ponieważ śpiewa Callas, nie zaś dlatego, że wystawiana nie tylko pojmuję, że jest to figura składająca się z trzech linii, lecz za­razem napotykam te trzy linie jako coś obecnego dzięki sile i we­wnętrznej pracy mego umysłu. I właśnie to nazywam wyobraża­niem sobie. Jednakże gdy chcę pomyśleć o tysiącoboku, to pojmuję prawdziwie, że jest to figura złożona z tysiąca boków, i to tak Medytacja pojmuję, że trójkąt jest figurą złożoną