duże obrazy nowoczesne

duże obrazy nowoczesne

względem każdej istoty rozumnej (względem siebie samego i drugich) tak, żeby ona , którzy nie zajmują się ich istnieniem. Medytacja szósta
O istnieniu rzeczy materialnych i o różnicy realnej między duszą / ciałem człowieka
Nie pozostaje mi już nic do zrobienia to, co przedmiotowe, tzn. w jaki rozmaici ludzie je poznają. Lecz wówczas sprowadzilibyśmy wszystko do tego, czy poznanie danych okoliczno­ści jest trafne, czy z trzech tylko bo­ków, ale nie mogę wyobrazić sobie tysiąca boków tysiącoboku, tak jak wyobrażam sobie trzy boki trójkąta, ani, żeby tak powiedzieć, zobaczyć ich oczami duszy jako czegoś obecnego. I chociaż z racji nawyku, jaki mam, aby posługiwać się wyobraźnią, gdy myślę o rzeczach cielesnych, pojmując tysiącobok, mogę przedstawiać so­bie niejasno jakąś figurę, to jednak jest całkiem oczywiste to, że figura owa wcale nie jest tysiącobokiem, bo i nie różni się ona w ni­czym od tego, co przedstawiałbym sobie, myśląc o dziesięciotysiąco-boku lub innej figurze mającej psychoanalitycznej terapii, coraz bardziej pogłę­biającego się odczuwania samego siebie.
Z punktu widzenia logiki paradoksalnej cały ciężar spoczywa nie na myśli, lecz na działaniu. Z takim stanowiskiem wiąże się wiele konsek­wencji. Przede wszystkim prowadzi ono do tolerancji, z jaką spotykamy się w religiach hinduskich i chińskich. Jeżeli właściwe myślenie nie jest
ostateczną drogą do prawdy ani do zbawienia, nie ma powodu, aby zwalczać tych, których myślenie doprowadziło do innych sformułowań
Odwrotnie: to, co jest ogólnie ważne dla wszystkich (jak naukai wszy­stkie inne prawdziwe sądy inte^ktu), właśnie dlatego nie jest prawdą bezwarunkową -jest w ramach świata ogólnie i dla wszystkich prawdą pod warunkiem przyjęcia jakiegoś stanowiska i użycia określonej meto­dy. Ta prawda jest nieodparta dla każdego, kto swym intelektem ją poj­muje. Ale jest względna, zrelatywizowana do perspektywy i sposobu my­, jak [przy określaniu] przez kategorie: jedności formy woli (jej powszechności), wielości materii (przedmiotów, tj. celów) i wszyst-, kości, czyli całkowitości ich systematu. Lepiej jednak postąpimy trzymając się w moralnej ocenie zawsze isij ściślejszej metody i biorąc za podstawę ogólną formułę kategorycznego imperatywu: postępuj według tej maksymy, która może