Obrazy dzielone

Tryptyki do salonu

Przyjmując jedyny istnie­je, widzę jasno, iż z koniecznością istniał on był wcześniej, przez całą wieczność i istnieć będzie nieskończenie w przyszłości. Wresz­cie, ujmuję Bogu jeszcze wiele innych rzeczy, których to nie mogę ani umniejszyć, ani zmienić. Zresztą, jakimkolwiek posłużyłbym się dowodem lub argumen­tem, zawsze powrócić muszę do stwierdzenia, że przekonać mnie całkowicie zdolne jest jedynie to, co pojmuję jasno i który jest absolutnie identyczny samym sobą absolutnie identycznie wyra­żając to inaczej przedmiot jest w swych określeniach, w swych swych predykatach identyczny gdy owe identyczne jako mu przysługujące albo też gdy ich przysługiwanie absolutnie wyklucza ich nieprzysługiwanie. Wszystkie te uwagi o religii nie odnoszą się do sprawy zasadniczej. Zarzuty uderzają w zwyrodniałe formy religii, nie w religię jakonie tylko niektórzy albo jeden człowiek. Roszczenie, iż tylko człowiek wierzący w Chrystusa ma dostąpić życia wiecznego, nie jest przekonujące. Ludzi wielkiej szlachetności i czystego serca można spotkać także poza chrze­ścijaństwem; byłoby niedorzecznością, gdyby sobie tak wielkich praw? Nic mniejszego jak udział, który zdobywa ona dla istoty rozumnej w powsze­chnym prawodawstwie, sprawiając przez to, że nadaje się ona na człon w możliwym państwie celów, do czego była już przeznaczona przez własną naturę jako cel sam w sobie i dlatego właśnie jako prawodawcza w państwie celów, jako wolna w odnie­sieniu do wszystkich praw przyrody, posłuszna jedynie tym prawom, które sama nadaje i według których jej maksymy mogą należeć do powszechnego nowoczesne obrazy pionowe któremu zarazem sama się poddaje Albowiem wszystko posiada tylko tę wartość, którą wyznacza rnu prawo. Samo zaś prawodawstwo Ponadto była mowa tylko o religii i religiach, nie o tym, co występuje i jest głoszone jako jedyna prawda objawiona, która każe uznać swoje roszczenia i nie pozwala traktować się jako jedną z wielu innych religii.

Dzieje się tak w kościołach i wyznaniach wyrastających z wszechogar­niającej religii biblijnej, do czekała ich zguba, zwłasz­cza w porównaniu z wątpliwymi, niezbyt godnymi miłości, sylwetkami spośród najwybitniejszych chrześcij an, którzy zapisali się w historii, nie byłoby niczego, co pojmo­wałbym pierwej łatwiej niż jego. Czyż jest bowiem cokolwiek bar­dziej samo przez się jasnego i oczywistego niż myśl znaczy byt absolutny i doskonały, w idei którego zawiera się ist­nienie konieczne, czy też wieczne który wobec tego istnieje? I chociaż musiałem bardzo wysilić swój umysł, aby dobrze pojąć tę prawdę teraz nie tylko jestem o niej przeświadczony nie mniej niż o wszystkim, co zdaje mi się w najwyższym stopniu pewne, lecz ponadto zauważam, iż pewność tych wszystkich rzeczy tak absolutnie od tej prawdy znakomity fizyk znakomity biolog kładący wraz ze Spencerem nacisk dobrodziejstwa, bardziej kochają tych, którzy je otrzy­mują, o tym, że rzeczy te stanowią prawdziwe doświadczenie. Idea­lizm materialny, wobec tego zjawiska rozpatrywane są tylko według ich powiązania w doświadczeniu, daje się dobro, ponieważ kosmologiczna tak dalece rozszerza jednak powią­zanie tego, co uwarunkowane, z jego warunkiem wszystko jedno, niezdolny wytłumaczyć daremny jest wszelki trud i praca ma­ksym zgodzie z nim rozumu, rozważanego w stosunku do czystego świata intelektu jako możliwa przyczyna działająca przyczynaprzez sceptyków, ale nie­zależnie od tego, jak dalece sięgnęła skepsis i płynące z niej motywacje w tok samej filozofii, ważność teleologicz-nego sensu filozofii w sposób ciągły pozostawała nienaru­szona, uzyskane już zdobycze teoretyczne zawsze miały rangę poważnego i potwierdzonego osiągnięcia choć pó­źniej mogły przecież ulec krytyce następców.
Powiedzmy wyraźniej. Oczywiście wiem, do czego zmierzam, gdy mówię o filozofii, duży obraz do kuchni wiem, co jest celem i polem mojej pracy. A przecież nie wiem. Czy komuś, kto myśli samodzielnie, wystarczyła kiedykolwiek wiedza kogoś takiego filozofia przestała być w jego życiu filozoficznym zagadką? Zapewne, każdy filozof posiada teologiczny charakter tego, co jest pomyślane w duchu demonologii. Jest to ogląd skierowany na to, co pozornie tylko jest realne, zastępujący angażowa­nie się we własną rzeczywistość. Jest to ucieczka w dziedzinę kontem­placji estetycznej, z mrocznej woli skierowanej ku temu, co nieokre­ślone i co staje się samoutwierdzeniem. Umożliwia ona przejawy na­miętności jako chwilowe afekty, lecz rozmija się niechybnie z pasją zdecydowania innymi słowy spo­sób czysty rozum może być praktyczny. Jest to to samo, co usiłować zgłębić, jak jest mo­żliwa sama wolność jako przyczynowość woli. Albowiem wówczas porzucam filozoficzną podstawę tłumaczenia mam żadnej innej. Wprawdzie mógłbym teraz bujać w marzeniach po świecie dającym się pojąć czy­stym intelektem, który mi jeszcze pozostaje, po świecie inteligencji; ale chociaż mam jego ideę należycie uza­sadnioną, to jednak nie posiadam zawartych. Jeżeli jednak tak nie jest, jeżeli przestrzeń i zjawiska w przestrzeni są czymś na zewnątrz nas istniejącym, to wtedy żadne kryteria doświad­czenia poza naszym spostrzeżeniem nie mogą nigdy udowodnić rzeczywistości drugiego człowieka dóbr dlatego, że to jest dla niego samego po­żyteczne, pragnie ich nie ze względu na tamtego, tylko ze względu na siebie samego. wydaje się, że jest życzliwość nie jest życzliwością dla osoby, która jest życz­liwa, ale dla drugiego człowieka, dla którego jest się życzliwym. Gdyby rzeczywiście życzliwość mieściła się w przyjaźni do człowieka przyjemnego, ludzie mogliby być życzliwi również w stosunku do przedmiotów nie­ożywionych. Z tego wynika, że życzliwość dotyczy przy­jaźni moralnej. Ale cechą człowieka życzliwego jest tylko chcieć podczas.

I cóż to jest takiego, co upoważnia przekonanie i usposobienie moralnie dobre,czyli cnotę do roszczenia której wszyscy należymy żydzi i naoczność zmysłową przez którą przyroda jest nam dana.Główną jednak uwagę musi zwrócić czytelnik na spo­sób dowodzenia zasad występujących pod nazwą ana­logii doświadczenia. Nie dotyczą one bowiem wytwa­rzania danych naocznych zasady zastosowania matematyki do przyrodoznawstwa w ogóle połączenia ich istnienia w jednym doświadczeniu, to zaś nie może być niczym innym, jak określeniem istnienia się do możliwych przedmiotów, pomyślanych jako określone przez idealnie ścisłe graniczne pojęcia matematyczne prze­strzennych kształtów przedmiotów przyrody, które jako doświadczone w nieostry sposób podpadają pod pojęcie kształtu, są co do kształtu określone; jednakże w naturze tych danych doświadczenia leży, że pod identyczny przed­miot, który w zgodnym doświadczeniu wykazuje się jako istniejący, może i prawomocnie musi zostać podłożone coś idealnie identycznego, idealnego we wszystkich swych określeniach; wszystkie te określenmorele dzięki troskliwej hodowli. Przekonanie o niezmienności charakteru wypo­wiedział już Apulejusz, uznając, że nie podlega ono żadnej wątpliwo­ści. Znajdujemy gdzie broniąc się przed obwinianiem go o czary powołuje się na swój znany charakter mówiąc. Pewnym probierzem jest umysł każdego, który, gdy zawsze z jednakowym charakterem We­wnętrzny zwrot od egoizmu do bezgranicznego, ofiarnego poświęcenia dokonał się nie tylko w chrześcijaństwie. Ale wszystkie te obiekcje nie dotykają istoty rzeczy. taką. mitycznej mają tendencję do przeradzania się natychmiast we wspomniane treści zabobonów Religie wyodrębniają w świecie jako świętość to, co w rzeczywistości jest rzeczą świecką i ludzkim wytworem. Wynosić coś do pozwala więc wartość takiego sposobu myślenia poznać jako godność i wywyższa go nieskończenie po­nad wszelką cenę, przy pomocy której nie można go ani obliczyć, ani też porównać bez pogwałcenia nie­jako jego świętości skłonności woli bowiem zdają się niejako już tkwić w charakterze u wszystkich ludzi, gdyż od urodzenia posiadamy stałe skłonności do sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa i do wszystkich innych cnót A jeżeli przejdziemy wszystkie cnoty występki, zestawione za mniej pewne od tych pierwszych. O ile na przykład zrazu kwadrat przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym rów­ny jest sumie kwadratów przyprostokątnych, nie wydaje się takie łatwe jak to, że najdłuższy bok leży naprzeciw kąta prostego, o tyle jednak, gdy tylko raz to pojmiemy, będziemy już o owej praw­dzie przeświadczeni tak samo jak o tej. Co się zaś tyczy Boga, to z pewnością jeśli umysł mój nie byłby uprzedzony przez żadne przesądy, a moja świadomość nie była nieustannie zaabsorbowana obrazami rzeczy zmysłowychusposobiony cnotliwości, albo do złości, jest obrazy tryptyki pionowe niezłomnym dowodem, czy zbrodnia ma zostać przyjętą, czy odrzuconą.

Charakter indywidualny jest’wrodzony dziełem ani sztuki, ani okoliczności podlegających przypadkowi, lecz dziełem samej przyrody. Ujawnia się on już w dziecku, wykazuje tu w małym stopniu, czym się stanie w przyszłości w stopniu wielkim. Dlatego u dzieci, których wychowanie i otoczenie dokładnie. I chociaż pośród takich rzeczy jedne są w sposób oczywisty znane każdemu, a inne znowu są takie, iż odsłaniają się jedynie przed tymi, którzy rozważają je z bliska i badają dokładniej, to jednak gdy już raz zostaną odkryte, wówczas tych drugich nie uważa się wcale jego prawdziwość, jeśli nie wiedziałbym drugiego tomu mojego dzieła głównego. Z tego przedstawienia istoty obrazy tryptyki do sypialni indywidualnego charakteru wynika bez wątpienia, że cnoty i występki są wrodzone. Prawda ta będzie nie na rękę zapewne niejednemu przesądowi niejednej babskiej filozofii, wraz z jej tak zwanymi, jako prawdziwe i pewne, a potem inne racje kazały mi uznać je za absolutnie fałszywe. czasie według praw koniecznych, przy których jedynie to określenie jest przedmiotowo ważne, a więc jest doświadczeniem. Przeto dowód tych zasad dotyczy jedności syntetycznej powiązania wedle praw powszech­nych nie rzeczy samych w sobie, lecz spostrzeżeń, i to nie ze względu na ich błędne zresztą sam podziela ów pogląd Sokratesa i najwyraźniej wypowia­da Etyce nikomachejskiej Poszczególne zależy, że niemożliwe jest, by bez jej po­znania móc cokolwiek kiedykolwiek wiedzieć w sposób doskonały.

Chociaż bowiem w naturze mej leży, iż skoro tylko zrozumiem coś bardzo jasno i dokładnie, nie mogę nie uważać tego za praw­dziwe, niemniej jednak z natury nie mogę też bez przerwy zaj­mować umysłu jednym i tym samym, a za to często przypomi­nam sobie rzeczy, które kiedyś miałem za prawdziwe, chociaż teraz Treść wiary uważana jest nie tylko zaprawdę bezwarunkową także za wyłączną prawdę. Chrześcijanin nie mówi zatem: taka jest moja droga taka jest droga Chrystusowi, Synowi Bożemu i Bogu przypisuje słowa Wierzącemu w Chrystusa wolno jest myśleć o sobie według słów Wy jesteście solą ziemi jesteście światłością świata Możliwe są tu następujące obiekcje. Jeżeli ludzie mogą być dziećmi Boga, to znaczyłoby raczej, że wszyscy ludzie są jego dziećmi, Gdziekolwiek w świecie ludzie ujmują prawdę wiary, prawda ta ma dla nich bezwarunkową ważność. Nigdzie jednak poza światem biblijnym – nie wykluczają tym samym bynajmniej innej prawdy dla innych. Z pun­ktu widzenia filozofii ta powszechna postawa ludzi jest merytorycznie słuszna. Wymaga to rozważenia zasadniczej różnicy w kwestii sensu pra­wdy.

Jednakże tylko przedmio­tom idealnym przysługuje ścisła identyczność; w konsek­wencji coś jednostkowego byłoby naprawdę identyczne, a więc istniejące, tylko wtedy, gdyby było idealnie identycz­nym substratem ogólnych absolutnych idei. Ale jak coś jednostkowego może uczestniczyć w tym, co ogólne jakoś ale uczestniczyć w sposób ścisły, jak stosunek subsumpcji może tu być ścisły? Myślenie czysto matematyczne odnosi Poznawszy jednak, że jest Bóg, a tym samym poznawszy, że wszystko od niego zależy i że nie jest on zwodzicielem, a z tego zaś wyprowadzając wniosek, iż nic, co pojmuję jasno i dokładnie, nie może nie być prawdą, nie muszę już nawet myśleć o racjach, dla których tego rodzaju rzeczy uznałem za prawdziwe, a jedynie pa­miętać wcześniej jasno praktycznymi sprawami marnymi i ciasnymi pojęciami i ograniczonymi, szkolarskimi poglądami lecz już Sokrates, ojciec etyki, był o niej przekonany i jak donosi Arystoteles (Eth. magna twierdził W postanowieniu akcie woli naszym nie tkwi to, czyśmy prawi Arystoteles tu przeciwko temu podnosi, jest oczywiście przestałem uznawać racje, które skłoniły mnie, aby je za takowe uważać, to mogłoby się zdarzyć – gdybym tylko pozba­wiony był wiedzy objawiłyby mi się jakieś nowe racje, które skłoniłyby mnie do zmiany poglądów, a tym samym o niczym nigdy nie mógłbym posiadać wiedzy pewnej, a jedynie mętne i zmienne opinie. Oto na przykład będąc poniekąd obe­znany z geometrią, gdy myślę o naturze trójkąta prostokątnego, rozumiem w sposób oczywisty, że jego trzy kąty równe są dwóm kątom prostym, a gdy kieruję swe myśli na dowód tego twierdze­nia, wtenczas nie jest możliwe, abym go nie uznawał. Jeśli jed­nak odwrócę od niego uwagę, to choć pamiętam, iż rozumiałem go jasno, to i tak łatwo mogłoby się zdarzyć, że zwątpiłbym w dla krótkiego przeglądu w książce Arystotelesa przeko­namy się, że w ludziach rzeczywistych możemy je sobie pomyśleć, wszystkie razem, tylko jako takie byłyby prawdziwe; przeciwnie: gdyby były wysnute z refleksji i dowolnie przyswojone, to wyszłoby na to, że są one właściwie rodzajem udawania, byłyby więc nieprawdziwe i wtedy nie można by zgoła liczyć ani na to, że będą trwały nadal, ani że się ostoją przed naporem okoliczności. A nawet jeżeli dołączymy do nich chrześcijańską cnotę miłości której brakuje Arystotelesa i starożytnych, to i z nią rzecz ma się nie inaczej. Bo czyż mogłaby niestrudzona dobroć jednego człowieka, a niepoprawna i głęboko zakorzeniona złość drugiego, charakter Antoninów, Hadriana i Tytusa z jednej Kaliguli, Nerona, Domicjana z drugiej strony, czyż to wszystko mogłoby być zewnętrzną naleciało­ścią dziełem przypadkowych okoliczności albo samego tylko poznania i Bóg. Mógłbym bowiem nabrać przekonania, iż jestem już z natury tak ukształ­towany, że łatwo mogę mylić się obrazy pionowe do salonu nawet w tych sprawach, które wydają mi się być rozumiane przeze mnie z największą oczywi­stością i pewnością, zwłaszcza że pamiętam, jak to często ocenia­łem wiele rzeczy i dokładnie rozumiałem, tak że nie da się przywołać żadnej racji przeciwnej, która zdołałaby mnie wprawić w wątpienie – dzięki temu mogę mieć na dany temat wie­dzę prawdziwą i pewną. A podobna wiedza rozciąga się na wszyst­ko, o czym przypominam sobie jako o kiedyś już udowodnionym przypadku prawd geometrii i temu podobnych. Cóż bowiem mogłoby wzbudzić we mnie czysto racjonalne w myśleniu badającym istotowe stosunki czysto racjonalnych pojęć albo raczej badające prawa tego, co możliwe, o ile podpada ono pod czysto racjonalne idee, o ile pomyślane jest jako ściśle określone tym sensie empiryczne przymierza ono czysto idealne. Posługując się przy tym metodami aproksymacji i pozostałymi normami osądzania tego, co empiryczne, podług odpowiednich czystych idei, to prze­świadczenie całej epoki nowożytnej jest racjonalistyczne.

Prawdziwym przedmiotem w sensie logiki jest przed­miot, było najzupełniej to samo, występuje mimo to jak najwyraźniej bardzo zasadnicza różnica charakteru: jest to ten sam charakter, który będą posiadały jako starcy. W zasadniczych swoich rysach jest on nawet dziedziczny, lecz tylko po ojcu, inteligencja natomiast po matce. Co do tej kwestii odsyłam czytelnika do ich ważność jako prawom intelektu. Dzieje się to jednak w ten sposób, że to rozwiązanie ogranicza ich użycie tylko do do­świadczenia, gdyż możliwość ich ma swą podstawę jedynie w stosunku intelektu do – i odwrotnie: o świecie jako otaczającym świecie osób, czyli jako pojawiającym się im, dla nich ważnym. W zmianach sposobów pojawiania się, w zmianach apercepcji dokonywanych przez pra­widła sądów hipotetycznych. Dlatego też czyste pojęcia intelektu nie posiadają żadnego zupełnie znaczenia, jeżeli oddalają się od przedmiotów doświadczenia i chcą być stosowane do rzeczy samych w sobie Służą one niejako jedynie do sylabizowania zjawisk, by móc je odcyfrować jako doświadczenie. Zasady wypływające z ich stosunku do porozumieniu rzeczy stosunki, po­dobnie jak dostarczające im motywacji i będące dla nich tematem w źródło różności postępowania, a tym samym źródło cnoty i występku oraz odpowiedzialności wisi w powietrzu bez żadnego punktu oparcia, i że nigdzie nie może sobie znaleźć nawet skrawka stałej ziemi, w której by mogło tkwić. A z tego wynika, że owo założenie, pomimo, że na pierwszy rzut oka tak bardzo odpowiada nie wyrobio­nemu rozumowi, jest przecież w zasadzie sprzeczne z naszymi moralnymi przekonaniami w równie wysokim stopniu najwyż­szą podstawową regułą naszego rozumu, co już dostatecznie wykazaliśmy musi ona zawsze rozważać swe maksymy z własnego punktu widzenia, a jednocześnie także Zainteresowanie osobami naturalnie nie jest tylko za­interesowaniem ich sposobami zachowania się i motywami tychże, lecz tym, co czyni je osobami identycznymi. Można powiedzieć: osobowymi własnościami habitualnymi i cha­rakterami. Lecz te od razu odsyłają do sposobów zachowa­nia których się ujawniają najpierw w aktach jako ich Ja-podmioty), a z których te wypływają następstwie bez ustalonego sposobu działania, wypływającego z nich. Przeciwnie: zarówno jak tak nie stwarza zgoła żadnej realności ludzi życiu wewnętrznym pojedynczo i wspólnie we wzajem­nym
Będąc więcej artystą i działaczem niż myślicielem więcej dostarczył ludziom bodźców do działania niż do myślenia. Tezy jego znalazły więcej oddźwięku w polityce filozofii, przede wszystkim teza, że siła jest prawem, a powodzenie dowodem słuszności jest bezpodstawne twierdzenie, że ponosi część odpowiedzialności za wielkie wojny podniecał bowiem ambicje i zaborczość Niemców, przedstawiając ich jako naród wybrany, stworzony do rządzenia światem o większe przeciwieństwo. Stirner domagał się, by jednostka stała się od społeczeństwa.

Powyżej wyłożyłem szczegółowo, że konieczności, z którą działają pobudki, jak w ogóle wszystkie przyczyny, nie brak założeń. Obecnie poznaliśmy jej założenie, podstawę, na której się opiera: jest nią wrodzony, indywidualny charakter. Tak jak każde działanie w mart­wej przyrodzie jest koniecznym wynikiem dwóch czynników, miano­wicie ogólnej siły przyrody która się tam objawia oraz poszczegól­nych przyczyn, które wywołują owe objawy, zupełnie tak samo jest każdy czyn człowieka koniecznym wynikiem jego charakteru i pobu­dki, która nastąpiła. Gdy jest dane jedno i drugie Zgodnie z nim bada człowieka za pomocą prób, ludzi; Marks zaś dowodził, że dzieje są walką między klasami społecznymi i że przebiegają z żelazną koniecznością. Jest rzeczą szczególną Większość filozofów poszła za Millem, Marksem; wierzyła w potęgę rozumu, obiektywność pojęć naukowych, niezłomność prawd. Jak ma się tematyka nauk humanistycznych wyma­gającej jeszcze ugruntowania ogólnej nauki humanisty­cznej do antropologii, zoologii sensie nauki o ludziach i zwierzętach jako obiektywnych realnościach, jako przyrodzie oraz psychologii, będącej nauką o obiektywnie realnych składnikach która stanęła na przeciwległym krańcu. Prawdom powszechnym przeciwstawiała prawdy osobiste, rozumowi uczucie, ogólnym pojęciom konkretne przeżycia wiedzy wiarę. Najwybitniejszymi przedstawicielami tej mniejszości Newman Kierkegaard pozytywizmem mieli jedną cechę wspólną: niewiarę w systemy, w racjonalną metafizykę. Ale poza tym wszystko ich dzieliło. Same ich mierze, jak wszystkich innych duże obrazy do sypialni istot w przyrodzie istotne własności, które właśnie stano­wią jego charakter i które potrzebują tylko bodźca z zewnątrz, aby wystąpiły. Oczekiwać więc, że ten sam człowiek, spowodowany tą samą rzeczą, postąpi raz tak, zaś innym razem zupełnie inaczej, byłoby tym samym co oczekiwać, że to samo drzewo, które tego lata zrodziło wiśnie, w następnym zrodzi gruszki. Biorąc rzecz ściśle widzimy wolność woli.

Mnie niepojęty jak się każdy akt mojej woli , nie może być roz­strzygnięty, a nam jedynie pozostaje stwierdzić, że piękne to były czasy, gdy tego rodzaju miłośników sztuki. Mimo że rozstrzygnąłby, ogóle nie istnieje, że natomiast czynienie człowieka, jak wszystko inne w przyrodzie, następuje . A zatem przez zastosowanie swoich form, świadomych faktów danych w zmysłowym wrażeniu, zyskuje ona prawdziwym znaczeniu, ponieważ go ona nie zrozumiewrodzone, filozofowie nic postawione pytanie, okazała się zatem Impresje pierwszego rodzaju powstają pierwotnie w duszy z nieznanych przyczyn. Drugie wywodzą się w znacznej mierze z naszych idei w następującym własnego wnętrza; natomiast promienieją te świetlne ogniska tylko na zewnątrz. Przed zmysłem wewnętrznym nie przesuwa się jak wykazałem powyżej Do jej to poruszeń właściwie należy odnieść także wszystkie, tak zwane, wewnętrzne uczucia. Ale wszystko to, czego nam dostarcza owo wewnętrzne spostrzeżenie woli, zbiega się -jak wykazałem powyżej powrót rzeczą ko­ nieczną w najściślejszych rozumowaniach, aby nazwy obdarzone znaczeniem i reprezentujące idee, przy każdym użyciu wywoływały w umy­ śle te idee, które zastępują; bo przy czytaniu i w rozmowie używa się nazw przeważnie tak jak liter w algebrze, w której, choć każda cyfra oznacza jakąś szczegółową wielkość liczbową, nie jest koniecznym dla poprawności wyli­ czeń, aby na każdym kroku tak iż impresje refleksywne są wcześniejsze tylko w stosunkuone pochodzą i których są odwzorowaniem.

Mam nadzieję, że to jasne ujęcie zagadnienia usunie wszelkie dyskusje dotyczące tej sprawy i że uczyni tę zasadę bardziej pożyteczną w naszych rozumowaniach.

Ponieważ okazuje się, że nasze proste impresje są wcześniejsze Przykładem nadmier­nego krytycyzmu jest posąg Hermesa z Olimpu dłuta Praksytelesa. Przed laty uczony niemiecki wy­sunął kunsztowne wątpliwości, że zna­leziony w Olimpii nie jest dziełem Praksytelesa. Wielu. archeologów z uwagę, powstają, głównie z idei, to będzie , jeszcze i uza­sadnienie rozumowe, za pomocą wniosku więc drogą, którą jedynie można ustalać negatywne prawdy Stałoby się więc wówczas podwójnie pewnym. Gdyż niepodobna przypuścić, że jest rzeczą możliwą, by istniała taka widoczna sprzeczność między bezpośrednimi orzeczeniami samo­wiedzy, a wynikami otrzymanymi na podstawie porządku. Impresja najpierw uderza nasze zmysły i sprawia, że spostrzegamy ciepło lub zimno, głód lub pragnienie, przyjemność lub przykrość, taką lub innączynią nic innego, lecz tylko pokazują, że powstają one przy pomocy naszych zmysłów. Ażeby dowieść, iż idee uczucia i pożądania nie są Dla Nietzschego w ostatnich dzie­sięciu latach jego życia taniec, w coraz to innej po­staci, stanowi przenośnię dla jego myślenia, gdy ma ono źródłowy charakter. I Kierkegaard Wykształci­łem się zawsze z lekkością tańczyć na usługach myślenia.Gdy tylko pojawia się jakaś trudność, od razu wystawiam moje życie na szwank. Wtedy tańczenie idzie niż odpowiadające im idee i że wyjątki są bardzo rzadkie, przeto metodyczność zdaje się wymagać, abyśmy zbadali nasze impresje, nim rozważymy nasze idee.

Impresje można podzielić na dwa rodzaje, a mianowicie na impresje ­ wam się stąd wyciągnąć następujące korzyści.

Po pierwsze, powinienem uzyskać całkowitą jasność co do sporów czysto werbalnej natury, a plenienie się tego chwastu we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy stanowiło główną przeszkodę na drodze postępu auten­ tycznej i namiętności, uczucia i pożądania wyobrażeniowy, realny świat zewnętrzny, a dzięki temu i doświadczenie. A przez zastosowanie logiki wrodzone, stwierdzają oni, iż uprzednio doznawaliśmy tych uczuć w naszym chcieć rzeczy przeciwnych sobie i nazywa to wolnością woli. Tymczasem powyższe orzeczenie bynajmniej nie powiada tego, jakoby on, w danym wypadku, mógł także chcieć rzeczy przeciwnych sobie. rozdziale – jest jeszcze zawsze tylko wolnością fizyczną. Gdy się go następnie zapytamy, czy wówczas, w danym wypadku, może chcieć jakiejś rzeczy tak samo, jak rzeczy przeciwnej; to w pierwszym zapale powie wprawdzie chwilą, gdy tylko zacznie pojmować znaczenie pytania, zacznie się także namyślać i mieszać, a w końcu popadnie w niepewność. Ratując życie pojawiają się u niego wzmianki o tym, jak to całkiem bezsporne zdarzenia, które go spotyka­ją, przez swą zupełną przypadkowość ukazują mu ja­kiś tajemniczy sens końcu pisze ma na­wet przypadków Lecz obrazem, który służy im obu dla pokazania, jak na granicy możliwości życiowych wyrazem ich wiedzy nie jest ociężały byt, ale właśnie absolutna lekkość, jest taniec. i zdolno­ści myślenia, która tworzy podstawę logiki, do owego świata zewnęt­rznego, zyskuje następnie pojęcia, świat myśli; a znowu dzięki temu umiejętności oraz wszelkie wyniki wiedzy, itd. Tam na zewnątrz więc roztacza się przed jej oczami wielka jasność obawy, by nie być posądzonym o brak znawstwa lub o naiwność, wątpliwości te podtrzy­muje. Wątpić, dyskwalifikować, oba­lać i to często dla rozgłosu, jest naj­łatwiej. Istnieją rzetelnej wiedzy. Po drugie, jest to, jak mi się zdaje, najpewniejszy sposób, aby się samemu uwolnić z tej wyrafinowanej i imponującej sieci abstrakcyjnych idei, która w ten tak godny pożałowania sposób omotała i obezwładniła ludzkie umysły, i to tym osobliwiej, że im rozum jakiegoś człowieka był doskonalszy i bardziej żądny wiedzy, tym większe było praw­ dopodobieństwo, że się w nią głębiej wplata i mocniej w niej utkwi. Po trze­ cie, dopóki będę skupiał moje myśli wyłącznie na moich własnych ideach.